Top

Tin Tức

Sự Kiện Giải Phóng Miền Nam

  

Thời gian & đối tượng

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 25/04/2023 đến 23h59 ngày 17/05/2023.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 60 trở lên

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
S
ứ Giả
 • Vị trí: Triều Ca – 218/189.
 • Chức năng:
  • Mua Dây Gói Quà
  • Ghép Hộp Quà Đại Lễ
 • Lưu ý: Chức năng này hoạt động đến 24h ngày 17/05/2023.

Phong Thần

Giấy Gói Quà Đại Lễ

 • Nguồn gốc: Đánh quái ở bản đồ Tứ Tượng có cơ hội nhận được Giấy Gói Quà Đại Lễ.
 • Tính chất: Có thể ném ra, giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để kết hợp với Dây Gói Quà Đại Lễ và tiền đồng để ra Hộp Quà Đại Lễ.
  • Hạn sử dụng đến 24h00 ngày 17/05/2023.

Phong Thần 

Dây Gói Quà Đại Lễ

 • Nguồn gốc: Nhận được thông qua các nhiệm vụ tuần hoàn hoặc mua tại NPC Sứ Giả
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 01 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để ghép Hộp Quà Đại Lễ.
 • Lưu ý: Hạn sử dụng đến 24h00 ngày 17/05/2023.

Phong Thần

Hộp Quà Đại Lễ

 • Nguồn gốc: Thông qua ghép Giấy Gói Quà Đại Lễ và Dây Gói Quà Đại Lễ
 • Kết thúc boss Bàn Cổ,Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hải,Boss 3 Đảo : Nhận được 50 Hộp Quà Đại Lễ
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Sử dụng tối đa 4000 vật phẩm / nhân vật
 • Khi sử dụng tiêu tốn 7 vạn lượng
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 17/05/2023.

C
ờ Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Tiêu Diệt Quái Tầng 5 ở 4 bản đồ Tứ Tượng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng.
 • Giới hạn: Chỉ sử dụng 4.000 vật phẩm / nhân vật
 • Khi sử dụng tiêu tốn 2 vạn lượng
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 17/05/2023

Thu thập vật phẩm

Cách thức Thu thập
Thông qua NPC
 • Giấy Gói Quà Đại Lễ:
  • Đánh quái ở bản đồ Tứ Tượng
 • Dây Gói Quà Đại Lễ:
  • 10 Dây Gói Quà Đại Lễ= 10 vạn lượng
  • 50 Dây Gói Quà Đại Lễ= 50 vạn lượng
  • 100 Dây Gói Quà Đại Lễ= 100 vạn lượng
 •  
Thông qua đánh quái và tính năng
 
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn theo mốc sau sẽ nhận được Dây Gói Quà Đại Lễ:
Tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu Nhận
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12 5 Dây Gói Quà Đại Lễ/lần
Bào Thương 3/5/7
Tống tửu 2/3/4
Thám quân 3/4/5
Đạo cụ 2/3/4
Thiên Cống 2/3/4

Công thức ghép Hộp Quà Đại Lễ

Dạng ghép Công thức
Hộp Quà Đại Lễ 100 Giấy Gói Quà Đại Lễ + 10 Dây Gói Quà Đại Lễ + 30 Tiền Đồng = 10 Hộp Quà Đại Lễ
500 Giấy Gói Quà Đại Lễ + 50 Dây Gói Quà Đại Lễ + 130 Tiền Đồng = 50 Hộp Quà Đại Lễ
1000 Giấy Gói Quà Đại Lễ + 100 Dây Gói Quà Đại Lễ + 250 Tiền Đồng = 100 Hộp Quà Đại Lễ

Phần thưởng Băng Xuyên Điện(S2)

Phần thưởng sử dụng 
Từ loại Phần thưởng
Cờ Chiến Thắng
 • 250.000 điểm kinh nghiệm.
Hộp Quà Đại Lễ
 • Khi sử dụng/nhận Hộp Quà Đại Lễ , có thể nhận 3000*đẳng cấp =  điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận phần thưởng sau
Vật phẩm
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Mảnh Tử Thủy Tinh Trang Bị Sơ Cấp
Vũ Khí Sơ Cấp Di Ngoài Phù(Siêu Cấp)
 Hồng Thủy Tinh Mảnh Vải
Danh Ngọc Đồng Nhân
Lam Thủy Tinh Trang Bị Lục 8x,10x
Hóa Linh Tán Vũ Khí Truyền Thuyết 85
Vũ Khí Truyền Thuyết 95 Lò Luyện Trân Hựu
Mảnh Hoàng Thủy Tinh Tướng Quân Lệnh
Hoàng Thủy Tinh Lệnh Bài Pet Lôi Trấn Tử
 

Phần thưởng đạt mốc Băng Xuyên Điện(S2)

Phần thưởng
Khi sử dụng Hộp Quà Đại Lễ hoặc nhận ở mốc  5.00, 1.000, 1.500,.. 4.000 sẽ nhận thêm phần thưởng   Thú Cưỡi Hoàng Kim 60
Mãnh Vỡ Xích Viêm - Tử Hà - Thanh Minh Ngọc Tinh
1 Viên Vi Quang Quái Phù
Mãnh Vỡ Tinh Thái Quái Phù
Vũ Khí Hoàng Kim 10x
Thú Cưỡi Nghịch
Lệnh Bài Natra Thiếu Niên
 Phần thưởng sử dụng 4.000 Hộp Quà Đại Lễ(ngẫu nhiên) Trấn Nguyên Chi Bảo
10 TQL - Trấn Nguyên Chi Bảo - Thú Cưỡi Nghịch - 1 Viên Vi Quang Quái Phù - Vũ Khí Hoàng Kim 90 - 1 Viên Tinh Thái  Quái Phù

Phần thưởng Vạn Tiên Trận(S1)

Phần thưởng sử dụng 
Từ loại Phần thưởng
Cờ Chiến Thắng
 • 250.000 điểm kinh nghiệm.
Hộp Quà Đại Lễ
 • Khi sử dụng/nhận Hộp Quà Đại Lễ, có thể nhận 8.000*đẳng cấp =  điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận phần thưởng sau
Vật phẩm
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Tử Thủy Tinh
Di Ngoài Phù(Siêu Cấp) Trang Bị Sơ Cấp
Vũ Khí Sơ Cấp 2.000.000 kinh nghiệm
Mảnh Hồng Thủy Tinh Đồng Nhân
Ngọc Cấp 3 Vũ Khí Truyền Thuyết 95
Danh Ngọc Trang Bị Lục 8x,10x
Mai Danh Ẩn Tích Vũ Khí Hoàng Kim 90
Hóa Linh Tán Vi Quang Quái Phù
Lệnh Bài Pét Câu Trần Linh Thú Tử Sắc Lệnh Bài Pét Thượng Mã Hữu
Lọ Luyện Trân Hựu Tướng Quân Lệnh

Phần thưởng đạt mốc Vạn Tiên Trận(S1)

Phần thưởng
Khi sử dụng Hộp Quà Đại Lễ hoặc nhận ở mốc  5.00, 1.000, 1.500,.. 4.000 sẽ nhận thêm phần thưởng   Trang Nguyên - Khí Nguyên Cao Cấp
Mãnh Vỡ Xích Viêm - Tử Hà - Thanh Minh Ngọc Tinh
1 Viên Vi Quang Quái Phù
Mãnh Vỡ Tinh Thái Quái Phù
Vũ Khí Hoàng Kim 10x
Thú Cưỡi Nghịch
Lệnh Bài Natra Thiếu Niên
 Phần thưởng sử dụng 4.000 Hộp Quà Đại Lễ(ngẫu nhiên) Trấn Nguyên Chi Bảo
Ngọc Tâm - Trấn Nguyên Chi Bảo - Thú Cưỡi Nghịch - 2 Viên Vi Quang Quái Phù - 1 Viên Tinh Thái Quái Phù

 

Trân trọng,