Top

Tin Tức

Sự Kiện Đua Top Phiên Bản Chính Thức

 

 • Sự Kiện Đua Top Phiên Bản Chính Thức19h ngày 08/09/2022

Sự Kiện Đua Top Cấp Thế Giới

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 08/09/2022 đến 00h05 ngày 08/11/2022
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất và đạt cấp 130 trở lên tại máy chủ mới  sẽ nhận thưởng.
 • Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ Xếp hạng trước
 • Kỳ sĩ nào nhận top cấp thế giơi không thể nhận top cấp hệ phái
Top Phần Thưởng
1 Danh Hiệu Đệ Nhất(Vĩnh Viễn)
60.000 Tiền Đồng
1 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( Tự chọn )
2 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
5 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
6 Lò Luyện Trân Hựu
6 Trang Nguyên Cao Cấp
6 Trang Tinh Cao Cấp
6 Khí Nguyên Cao Cấp
6 Khí Tinh Cao Cấp
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội hoặc Thú Cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 lệnh bài pét Lý Tịnh
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +3 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch #12
2 1 Danh Hiệu Đệ Nhị(Vĩnh Viễn)
40.000 Tiền Đồng
1 Sét Cam Trấn Nguyên #9 ( Tự chọn )
1 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
3 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
4 Lò Luyện Trân Hựu
4 Trang Nguyên Cao Cấp
4 Trang Tinh Cao Cấp
4 Khí Nguyên Cao Cấp
4 Khí Tinh Cao Cấp
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội hoặc Thú Cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 Lênh Bài Pét Ngân Long
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +2 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch #6
3 1 Danh Hiệu Đệ Tam(Vĩnh Viễn)
30.000 Tiền Đồng
1 Sét Cam Trấn Nguyên #9 ( Tự chọn )
1 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
2 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
3 Lò Luyện Trân Hựu
3 Trang Nguyên Cao Cấp
3 Trang Tinh Cao Cấp
3 Khí Nguyên Cao Cấp
1  Thú Cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 Lênh Bài Pét Đẹp
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +1 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch # 0
4 1 Sét cam trấn nguyên #6 ( Tự chọn )
5 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
1 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
2 Lò Luyện Trân Hựu
2 Trang Nguyên Cao Cấp
2 Trang Tinh Cao Cấp
2 Khí Nguyên Cao Cấp
2 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lệnh bài Pét Ngân Long
1 Thú cưỡi nghịch ( Tự Chọn )
1 pháp bảo cá nhân 3 Dòng #12 ( tự chọn )
5 1 Sét cam trấn nguyên #6 ( Tự chọn )
4 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
1 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
2 Lò Luyện Trân Hựu
2 Trang Nguyên Cao Cấp
2 Trang Tinh Cao Cấp
2 Khí Nguyên Cao Cấp
2 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lệnh Bài Pét Phượng Hoàng
1 Thú cưỡi nghịch ( Tự Chọn )
1 pháp bảo 2 dòng Cá Nhân # 12

 

Sự Kiện Đua Top Cấp Hệ Phái

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 08/09/2022 đến 00h05 ngày 08/11/2022
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái và đạt cấp 130 trở lên tại máy chủ mới 
 • (Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới) 
Top Phần Thưởng
1 1 Món Cam Trấn Nguyên #12 ( Theo hệ phái )
2 Tinh thái quái phù chưa mài
50 Tướng Quân Lệnh
2 1 Món Cam Trấn Nguyên #9 ( theo hệ phái)
40 Tướng Quân Lệnh
1 Tinh thái quái phù chưa mài
3 1 Món Cam Trấn Nguyên 6# (theo hệ phái)
30 Tướng Quân Lệnh
3 Ngọc Tinh Chưa Mài ( tự chọn )
4 2 Ngọc Tinh ( Chưa Mài ) Tự Chọn
20 Tướng Quân Lệnh
1 Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 90 theo hệ phái
5 2 Ngọc Tinh ( Chưa Mài ) Tự Chọn
20 Tướng Quân Lệnh
1 Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 90 theo hệ phái

 

Sự Kiện Đua Top Công Lực Phong Thần

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 08/09/2022 đến 00h05 ngày 08/11/2022
 • 5 kỳ sĩ công lực cao nhất tại máy chủ mới  sẽ nhận thưởng.
Top Phần Thưởng
1 1 Hộp Danh Hiệu Top 1 Công Lực(Vĩnh Viễn)
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100#12  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 90
1 Món Cam  Trấn Nguyên #12
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 4 Dòng
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội Hoặc Thú Cưỡi Bạch Kim Theo Hệ Phái
2 1 Hộp Danh Hiệu Top 2 Công Lực (vĩnh viễn) 
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100 #9  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 70
1 Món Cam Trấn Nguyên #9
2 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Thú Cưỡi Bạch Kim Theo Hệ Phái
3 1 Hộp Danh Hiệu Top 3 Công Lực (vĩnh viễn) 
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100 #9  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 50
1 Món cam trấn nguyên #6
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Thú Cưỡi Nghịch Theo Hệ Phái
4 1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 90 #12  ( theo hệ phái )
1 Món cam trấn nguyên 
1 Pháp Bảo cá nhân 3 dòng #12
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu
1 Thú Cưỡi Hoàng Kim 60 Chí Theo Hệ
5 1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 90 #12  ( theo hệ phái )
1 Món cam trấn nguyên 
1 Pháp Bảo cá nhân 3 dòng #12
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu
1 Thú Cưỡi Hoàng Kim 60 Chí Theo Hệ

 

Sự Kiện Đạt Mốc Cấp

 • Thời gian: không giơi hạn
Cấp Phần Thưởng Giới Hạn 
Cấp 160 3 Lò Sơ Cấp
3 Lò Trung  Cấ
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
6 tài khoản
Cấp 170 1 Lệnh Bài Hạo Thiên Khuyển
1 Pháp Bảo 2 Dòng #12
6 tài khoản
Cấp 180 1 Món Cam Trấn Nguyên
1 Ngọc Tâm(Tự Chọn)
3 tài khoản
Cấp 190 1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 90(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Món Cam Thánh Tự Chọn(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
2 tài khoản
Cấp 200 1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Tam Sinh Thạch #12(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Món Cam Thánh Tự Chọn(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
 
3 tài khoản

 

Trân trọng,