Top

Tin Tức

Phần thưởng thăng cấp

 

  • Kích Hoạt Gói Tân Thủ VIP(200xu)
  • Cửu Chuyển Càn Khôn Đơn : Hỗ trợ thăng cấp 60(Kích Hoạt Gói VIP mới nhận được)

Phần Thưởng Tân Thủ thường và vip

Cấp Độ Phần Thưởng
Cấp 40 Bộ trang bị Lục 4x (khóa)
Vũ khí 4x (riêng Giáp sĩ sẽ nhận ngẫu nhiên vũ khí dài/ngắn)
Thú cưỡi Trác Điệp/Trác Hổ/Trác Điêu (theo hệ phái)
Trấn Hồn Thạch cấp 1
Cấp 62 Phi Phong Lục 6x (theo hệ phái)
Đồng Nhân
5 Thanh Lộ
5 Chân Khí
Tự động thăng đến cấp 65(Kích Hoạt Gói Tân Thủ VIP(200xu) mới nhận được hô trợ này)
Nhật Nguyệt Đơn
Cấp 67 Áo Lục 6x (theo hệ phái)
5 Đồng Nhân
10 Lam Bảo Thạch
Nhật Nguyệt Đơn
Hồng Không Thư
Tự động thăng đến cấp 70(Kích Hoạt Gói Tân Thủ VIP(200xu) mới nhận được hô trợ này)
Di Ngoại Phù (Siêu Cấp)
Cấp 72 Thú cưỡi 6x theo hệ phái gồm Siêu Phàm Lân/Siêu Phượng/Siêu Linh
La Hán Hiệu Giác
2 Mảnh Sách Chư Hầu
Nhật Nguyệt Đơn
Tự động thăng đến cấp 75(Kích Hoạt Gói Tân Thủ VIP(200xu) mới nhận được hô trợ này)
Hồng Không Thư
Cấp 77 Phi Phong Lục 8x (theo hệ phái) Khóa
4 Mảnh Sách Chư Hầu
Thái Cực Đơn
Hoàng Không Thư
Tự động thăng đến cấp 80(Kích Hoạt Gói Tân Thủ VIP(200xu) mới nhận được hô trợ này)
10 Lam Bảo Thạch
Cấp 82 Nón Lục 8x (theo hệ phái) Khóa
4 Mảnh Sách Chư Hầu
Mảnh Vải
Hoàng Không Thư
Tự động thăng đến cấp 85(Kích Hoạt Gói Tân Thủ VIP(200xu) mới nhận được hô trợ này)
10 Hồng Bảo Thạch
Cấp 87 Thú cưỡi Chí 9x theo hệ phái gồm Việt Lân – Trác Long – Trác Lôi
4 Mảnh Sách Chư Hầu
Thái Cực Đơn
Tự động thăng đến cấp 90(Kích Hoạt Gói Tân Thủ VIP(200xu) mới nhận được hô trợ này)
2 Mảnh Vải
Vũ khí 80 nhiệm vụ theo hệ phái (riêng Giáp sĩ sẽ nhận ngẫu nhiên vũ khí dài/ngắn)

 

Trân trọng,