Top

Tin Tức

Danh Sách Đổi Điểm Trang Bị Giải Đấu 5 vs 5 Liên SERVER

 

Vật Phẩm Tiêu Hao Tích Lũy

Vật Phẩm Điểm Tích Lũy
Đổi 100 Tiền Đồng 100 điểm
Nội Đơn Kỹ Năng Pét (đã mài sẵn) 100 điểm
Pháp Bảo Tam Sinh Thạch #12 3.000 điểm
Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 90 2.000 điểm
Thú Cưỡi Thượng Cổ Nghịch

1.500 điểm

Thú Cưỡi Thượng Cổ Bạch Kim - QAH 2.000 điểm
 Nguyệt Hoa Quái Phù (Chưa Mài) 600 điểm
Đổi Thanh Minh Tâm 600 điểm
Đổi Tử Hà Ngọc Tâm 600 điểm
Đổi Xích Viêm Ngọc Tâm 600 điểm
Túi Pháp Bảo 1x ( mở ra 6 loại pháp bảo ) 10 điểm
 200 Điểm Thân Pháp , thể chất, ngộ tính, sức mạnh(1 lần / nhân vật) 500 điểm
6 [Trang Tinh , Khí tinh , Trang Nguyên , Khí Nguyên ]- cao cấp 1.000 điểm
10 mảnh tử thủy tinh , 10 Tử Thủy Tinh ,10 Tử Bảo Thach , 10 Tử Bích Tỷ 500 điểm
Bộ trang bị Trấn Nguyên #12 ( 5 món theo sét ) 2.000 điểm
Vũ Khí Hoàng Kim 90 #12 ( tự chọn ) 1.000 điểm
Thú Cưỡi Bạch Kim 1.000 điểm
Tinh Thái Quái Phù 350 điểm
Đổi Thanh Minh Ngọc Tinh 200 điểm
Đổi Tử Hà Ngọc Tinh 200 điểm
Đổi Xích Viêm Ngọc Tinh 200 điểm
Đổi Thanh Minh Danh Ngọc 100 điểm
Đổi Tử Hà Danh Ngọc 100 điểm
Đổi Xích Viêm Danh Ngọc 100 điểm
100.000 Tiền vạn

 

1.000 điểm

Buff Thủ

1.000 điểm

Buff Công

1.000 điểm

 

Vật Phẩm Hỗ Trợ Miễn Phí

Tên Vật Phẩm 
Pháp Bảo 2 Dòng #12 ( random)
Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Hóa Linh Tán
Túi Quà Linh Thú
Ngọc Bội 2 Dòng Cấp 80
Hoàng Thủy Tinh - Hoàng Bảo Thạch
Ngọc Tủy Mài Ngọc
Mảnh Lục Thủy Tinh - Lục Thủy Tinh - Lục Bảo Thạch
 Lam Bảo Thạch - Hồng Bảo Thạch - Tha Sơn Thạch

Trân trọng,