Top

Tin Tức

Các loại Quái - Nhân giới

Hình ảnh, vị trí và vật phẩm có thể rơi khi tiêu diệt các loại Quái của Nhân giới, tùy cấp độ mà sẽ có các loại quái thú khác nhau. Sau đây là một số quái từ cấp 5 đến 170.

                                                             

Đẳng cấp quái Tên quái Vị trí Vật phẩm có thể rơi
QUÁI CẤP 5   
Tuyết Quái
Chân Núi Côn Lôn
Tây Côn Lôn
Thủ Dương Sơn
Pháp Bảo cấp 10
Băng Cơ

Kiếm Nhân
Ngoài Sùng Thành
Bắc Hải
Yến Sơn
Pháp Bảo cấp 10
Đoản Kiếm
  
Hỏa Diệm
Cự Lộc
Miêu Cương
Ải Du Hồn
Pháp Bảo cấp 10
Mặt Quỷ
QUÁI CẤP 10
Xạ Nhân
Ngoài Sùng Thành
Bắc Hải
Yến Sơn
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 10
Pháp Bảo cấp 10
Mảnh Giáp

Băng Lang
Chân Núi Côn Lôn
Tây Côn Lôn
Thủ Dương Sơn
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 10
Pháp Bảo cấp 10
Tuyết Cốt

Cuồng Điêu
Cự Lộc
Miêu Cương
Ải Du Hồn
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 10
Pháp Bảo cấp 10
Hỏa Vũ

Lục Quái
Cự Lộc
Miêu Cương
Ải Du Hồn
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 10
QUÁI CẤP 15
Hoàn Cẩu
Bắc Hải
Mạnh Tân
Yến Sơn
Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế

Yểm Hỏa
Chân Núi Côn Lôn
Tây Côn Lôn
Thủ Dương Sơn
Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế

Thảo Tiên
Miêu Cương
Du Hồn
Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế

Cổ Điêu
Ải Đồng Quan Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế

Cốt Tinh
  
Ải Tam Sơn Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế
QUÁI CẤP 20
Ngưu Sát
Kỳ Sơn
Đồng Quan
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 10
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 20

Giáp Cốt
Mạnh Tân
Mục Dã
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 10
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 20

Hắc Phong
Ải Tam Sơn Vũ Khí Hoàng Kim cấp 10
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 20
 
Tịnh Phong
   
QUÁI CẤP 25 Giang Quy Ải Trần Đường
Mục Dã
Pháp Bảo cấp 30
Trang Bị Lục cấp 20
Trang Bị Lục cấp 40

Dạ Xoa
Kỳ Sơn
Ải Tam Sơn
Pháp Bảo cấp 30
Trang Bị Lục cấp 20
Trang Bị Lục cấp 40
QUÁI CẤP 30
Thiên Hạo
Ải Trần Đường
Mục Dã
Kỳ Sơn
Pháp Bảo cấp 30
Trang Bị Lục cấp 20
Trang Bị Lục cấp 40
Hạn Địa Lôi
Điện Quan Trảm
Bổ Tâm Chú
QUÁI CẤP 35
Sa Hồn
Hoang Mạc Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 20
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40
QUÁI CẤP 40
Thiết Trùng
Sa Mạc Thổ Thành Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Tinh Thông Thổ Hệ
Thiết Mã Băng Qua
Tinh Thông Hỏa Hệ
Hoành Không Trảm
Tinh Thông Đoản Đao
Tinh Thông Trường Đao
Cường Công Chú
Pháp Giáp Chú
Liên Nổ Tế
Hỏa Lôi Tế

Lục Quy
Đông Hải Thủy Vực Thủy Hồn
Pháp Bảo cấp 30
Tinh Thông Thổ Hệ
Thiết Mã Băng Qua
Tinh Thông Hỏa Hệ
Hoành Không Trảm
Tinh Thông Đoản Đao
Tinh Thông Trường Đao
Cường Công Chú
Pháp Giáp Chú
Liên Nổ Tế
Hỏa Lôi Tế
QUÁI CẤP 45
Đao Cầm
Hoang Mạc
Sa Mạc Phong Thần
Sạ Mạc Thổ Thành
Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 50

Hỏa Ngư
Đông Hải Thủy Vực
Đông Hải Long Cung
Thủy Hồn
Pháp Bảo cấp 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 50

Lão Hồ Lô
Hiên Viên Động Tầng 1 Hỏa Linh
Pháp Bảo cấp 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 50
QUÁI CẤP 50
Lạc Cơ
Tuyệt Long Lĩnh Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế

Trư Tinh
Sa Mạc Phong Thần
Sa Mạc Lục Châu
Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế

Thiết Ngư
Đông Hải Long Cung
Đông Hải Hải Câu
Thủy Hồn
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế

Băng Linh
Ngọc Tuyền Băng Xuyên Phong Lệ
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế

Hỏa Ma
Hiên Viên Động Tầng 1
Hiên Viên Động Tầng 2
Hỏa Linh
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế

Chiêu Thần
Tuyệt Long Lĩnh Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế

Cự Thạch
Sa Mạc Lục Châu
Sa Mạc Chết
Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế

Hải Sâm
Đông Hải Hải Câu
Đông Hải Long Vực
Thủy Hồn
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế

Phi Giáp
Ngọc Tuyền Băng Xuyên
Băng Xuyên Tuyết Cốc
Hiên Viên Động Tầng 2
Hiên Viên Động Tầng 3
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
QUÁI CẤP 60
Cốt Tinh Vương
Sa Mạc Chết Địa Tâm
Pháp Bảo cấp 50

Ngọc Nữ
Đông Hải Long Vực
Đông Hải Long Uyên
Thủy Hồn
Pháp Bảo cấp 50

Hỏa Tà
Hiên Viên Động Tầng 3
Hiên Viên Động Tầng 4
Hỏa Linh
Pháp Bảo cấp 50

Hà Cốt
Băng Xuyên Tuyết Cốc
Đại Phong Băng Xuyên
Phong Lệ
Pháp Bảo cấp 50

Đăng Hồn
Bích Du Cung Tầng 1 Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 60
QUÁI CẤP 65
Tiễn Đao Thần
Đông Hải Long Uyên Thủy Hồn
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 70
Lam Quái Đại Phong Băng Xuyên
Đại Trạch Băng Xuyên
Bích Du Cung Tầng 1
Bích Du Cung Tầng 2
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 70

Sơn Dương Yêu
Hiên Viên Động Tầng 4
Hiên Viên Động Tầng 5
Hỏa Linh
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 70
QUÁI CẤP 70
Lôi Trạch Thần
Bích Du Cung Tầng 2
Bích Du Cung Tầng 3
Hiên Viên Động Tầng 5
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 80
Lôi Phong Giáp
Thiên Băng Địa Liệt
Băng Phong Bạo
Hỏa Quang Trảm
Liên Hoàn Trảm
Trảm Tâm Chú
Truy Hồn Tế

Dã Mao Thần
Đại Trạch Băng Xuyên
Băng Xuyên Chi Cực
Phong Lệ
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 80
Lôi Phong Giáp
Thiên Băng Địa Liệt
Băng Phong Bạo
Hỏa Quang Trảm
Liên Hoàn Trảm
Trảm Tâm Chú
Truy Hồn Tế
QUÁI CẤP 75 Thạch Thần Băng Xuyên Chi Cực
Bích Du Cung Tầng 3
Bích Du Cung Tầng 4
Khổn Tiên Cung Tầng 1
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 80
QUÁI CẤP 80
Lam Cốt
Bích Du Cung Tầng 4
Bích Du Cung Tầng 5
Khổn Tiên Cung  Tầng 1
Khổn Tiên Cung Tầng 2
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 40
Trang Bị Lục cấp 80
QUÁI CẤP 85
Bố Thần
Bích Du Cung Tầng 5
Khổn Tiên Cung Tầng 2
Khổn Tiên Cung Tầng 3
Pháp Bảo cấp 70
Chúc Dung Chân Khí
Lôi Động Cửu Thiên
Huyền Nữ Bổ Thiên
Lạc Địa Trảm
Thuần Dương Hộ Thể
Tật Phong Chú
Phong Quyển Tàn Vân
QUÁI CẤP 90
Ma Nữ
Khổn Tiên Cung Tầng 3
Khổn Tiên Cung Tầng 4
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 50
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 90

Quang Quỷ
Đông Doanh Chấn Thiên Tiễn
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 60
Trang Bị Lục cấp 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 95
Đới Trại
Bồng Lai
Khổn Tiên Cung Tầng 4
Khổn Tiên Cung Tầng 5
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 50
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100
QUÁI CẤP 100
Lục Ngô Thần
Bồng Lai
Khổn Tiên Cung Tầng 5
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 60
Trang Bị Lục cấp 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô

Lão Đồng
Đông Doanh Chấn Thiên Tiễn
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 60
Trang Bị Lục cấp 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 110
Ải Nhân
Đông Doanh Chấn Thiên Tiễn
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 60
Trang Bị Lục cấp 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 120
Sơn Tiêu
Phương Trượng Tam Tiêm Xoa
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp Bảo cấp 70
Trang Bị Lục cấp 60
Trang Bị Lục cấp 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 130
Nhĩ Thử Ly
Phương Trượng

&nbs

Trân trọng,