Top

Tin Tức

Thuộc Tính Nghĩa Tử 2

  Tính năng Nghĩa Tử 2 tiếp tục mang đến một sức mạnh mới trong toàn cõi tam giới Phong Thần về sinh lực, nội lực, kháng và sát các loại, giảm sát thương, tấn công... Trải nghiệm ngay để bước nữa khẳng định đẳng cấp khắp tiên nhân ma...

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 11/10/2023
 • Máy chủ áp dụng: Băng Xuyên Điện
 • Điều kiện tham gia: Cấp độ 90 trở lên.
 •  Giới Hạn Cấp Độ NPC cấp 7 ( chưa mở cấp 8-9-10)

Thuộc tính Ấn Nghĩa Tử 2

 • Sau khi kích hoạt NPC, nhận ngay 4 Ấn cấp 1 trong 23 Ấn trong danh sách bên dưới:

Chức năng NPC Hồng Tỷ
 • NPC Nghĩa Tử ban đầu là cấp 1
 • Khi NPC Nghĩa Tử lên cấp, các chức năng của NPC sẽ mở ra để tham gia.
Cấp Mở chức năng
1 Nhận 4 Ấn Nghĩa Tử
2 Đổi Ấn Nghĩa Tử
3 Mài Ấn Nghĩa Tử
4 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 10 %
5 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 15 %
6 Tăng thuộc tính khi Mài Ấn Nghĩa Tử lên 20 %
7 Thêm 1 Ấn Nghĩa Tử
Nâng cấp NPC Hồng Tỷ
Cấp Nguyên liệu Tiền Vạn Thành công Thất bại
1 2 LB Liên Hoa
+
5 Nghĩa Tử Đơn
+
2 Tướng Quân Lệnh (siêu)
300 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 Cấp 5
5 Cấp 6
6 Cấp 7
   
   
   

Các hình thức sử dụng Ấn Nghĩa Tử 2

Loại Nội dung
Buff
Ấn Nghĩa Tử 2
 • Khi kích hoạt ấn Nghĩa Tử 2, cần có ấn Nghĩa Tử 2 cần kích, hệ thống sẽ trừ 1 Nghĩa Tử Châu ở mỗi lần kích. Mỗi lần kích ấn sẽ có trạng thái buff trên nhân vật trong 2 giờ, có thể cộng dồn 24h.
 • Qua ngày hệ thống sẽ tự reset.
Đổi
Ấn Nghĩa Tử 2
 • NPC lên cấp 2 thì mới dùng được chức năng Đổi Ấn Nghĩa Tử
 • Khi đổi ấn tốn 1 Nghĩa Tử Tinh Hoa (mua tại NPC Hồng Tỷ) cho 1 lần đổi.
 • Khi đổi ấn thì cấp ấn hiện tại sẽ trở về cấp 1.
 • Thay đổi Ngẫu Nhiên 1 lúc 4 Ấn trong danh sách 23 Ấn
 • NPC sẽ khấu trừ 4 Ấn của người chơi và nhập lại 4 Ấn Ngẫu Nhiên theo tỷ lệ bên trên (tỷ lệ lúc nhận Ấn)
Mài
Ấn Nghĩa Tử 2
 • NPC lên cấp 3 thì mới dùng được chức năng Mài Ấn Nghĩa Tử
 • Khi mài ấn tốn 1 Bột Mài Nghĩa Tử (mua tại NPC Hồng Tỷ) cho 1 lần mài ấn.
 • Ấn nhận được sẽ ngẫu nhiên cấp trong cấp Ấn
 • Mài Ấn nào thì sẽ ngẫu nhiên cấp Ấn đó.
 • Ví dụ: Nhân vật mài ấn Sinh Lực 5% thì khi mài chỉ ra ấn sinh lực 6%, 1%, 8%...10%... không thể ra ấn Nội Lực, Kháng Hỏa...
  • Nếu NPC cấp 3: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 6.
  • Nếu NPC cấp 4: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 8.
  • Nếu NPC cấp 5: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 11.
  • Nếu NPC cấp 6: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 13.
  • Nếu NPC cấp 7: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 16
  • Nếu NPC cấp 9: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 18.
  • Nếu NPC cấp 10: Cấp Ấn tối đa có thể mài được là cấp 21.
 • Lưu ý: Khi đổi ấn thì cấp ấn hiện tại sẽ trở về cấp 1.

Trân trọng,